Forsiden Forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om de årevingede

Skadedyr

Lille Rosenbladhveps (Blennocampa phyllocolpa, B.pusilla)

"Hvem har ruller rosenbladene på langs..?"

Blennocampa phyllocolpa
Sådanne sammenrullede blade er et typisk symptom på angreb af den lille rosenbladhveps (Blennocampa phyllocolpa)
Her fotograferet på en vildrose. Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Rose leaf-rolling sawfly (English)
Rosenblattwespe (German)

Lille rosenbladhveps

Roser angribes som bekendt af en lang række skadedyr, der ofte generer prydværdien. Bare inden for gruppen af bladhvepse findes flere arter der angriber roser. Rosensyhvepse (Arge ochropus). (Endelomyia aethiops) se  Billed25.htm   skeletterer bladene fra oversiden,  Rosenboreren (Ardis brunniventris) udhuler skudene.

Den lille rosenbladhveps ruller bladene sammen på langs og benævnes ofte som cigarrulleren.

Blennocampa phyllocolpa Blennocampa phyllocolpa
Her er det lykkes at rulle bladet ud, så den lille lysegrønne fæter kommer til syne.
.(Blennocampa phyllocolpa). Foto: Magnus Gammelgaard.
Symptomer

Angrebene er lette at kende. Bladene ruller sammen på langs således at bladkanterne rulles nedad og ind mod midten. Der er tale om en meget kraftig sammenrulning, der vanskeligt lader sig rulle op igen, selv for folk med megen fingernemhed. Når det endelig lykkes, er bladet normalt gået itu.
De angrebne blade kan være placeret tæt op af blade helt uden symptomer.

Som regel er angrebet svagt og har kun en begrænset betydning. Ved kraftige angreb nedsættes pydværdien selvfølgelig, men det er sjældent at væksten påvirkes nævneværdigt.
De fleste rosenarter kan angribes, men inden for haveroserne er det ofte klatreroserne, det går hårdest ud over.

Livscyklus

Den voksne bladhveps er ikke mere end 3-5 mm lang og mørkfarvet, med gennemsigtige vinger. Derfor ses den sjældent.
Hvepsen kommer frem i maj måned, parrer sig, hvorefter hunnen stikker sine æg ind i bladvævet. Samtidig udskilles et kemisk stof der får cellerne til at dele sig abnormt, hvorefter bladet ruller sig sammen. Bladet er derfor ofte helt sammenrullet inden larven klækker. Dette forklarer at mange sammenrullede blade tilsyneladende er tomme, når man åbner dem.

De nyklækkede larver er i begyndelsen næsten gennemsigtige. De lever en beskyttet tilværelse inde i sammenrulningen, hvor de ernærer sig af bladet. I juni juli måned er har de nået en størrelse på ca. 10 mm. De forlader bladene og overvintrer i jorden i en kokon. Forpubningen sker om foråret.
Der er kun en generation pr. sæson.

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: dyrkning af mange forskelligartede planter i haven, giver muligheder for levesteder for mange forskellige insekter, heerunder også forskellige snyæltehvepse, der kan angribe larverne.


Bekæmpelse

Normalt er det ikke nødvendigt at foretage bekæmpelse af dette skadedyr, men ved karftige angreb kan reducere bestanden det følgende år.
  • Fjern sammenrullede blade: Larverne forlader de sammenrullede blade i løbet af juni-juli måned, for at gemme sig i jorden. Det kan derfor betalesig at fjerne disse og bortskaffe dem
  • Kultivering af jorden: Da larverne gemmer sig i de øverste jordlag i overvintringsperioden, kan en bearbejdning af denne genere deres udvikling (udtørring) og mindske et kommende angreb, det følgende forår


Kemisk Bekæmpelse

Larverne er vanskelige at bekæmpe kemisk idet de skjuler sig i de sammenrullede blade. Systemiske insektmidler (f.eks. thiacloprid) kan muligvis anvendes, men der findes ikke danske erfaringer.
Aktivt stof Handelsnavn Mere information
Thiacloprid Calypso
Bayer husoghave

Det gøres opmærksom på at brug af kemiske bekæmpelsesmidler kan skade de naturlige nytteorganismer i haven.Andre bladhvepse:

Opdateret d. 19.1.2012

Valid HTML 4.0 Strict