Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Pileskurv (Venturia saliciperda)

Venturia saliciperda

Guldhængepil med typiske sorte skud og blade er et symptom på pileskurv .
Foto:
Bjørn Ginmann.


Pileskurv benævnes oftest ved navnet Venturia saliciperda, hvilket henviser til svanpens såkaldte ascosporestadie.
Det sporestadie vi normalt træffer ,er det såkaldte konidiestadier som benævnes Pollacia saliciperda.

I år (2003) har jeg fået mange henvendelse vedr. denne svampesygdom. I udbredelse har det været fra enkeltræer i haver, til hele grundejerforeninger der har haft pil (især hængepil, salix alba 'Tristis') som gennemgående karaktertræ.

Der er ingen tvivl om at det fugtige forår har været medvirkende til den store udbredelse af pileskurv, idet svampen kræver høj luftfugtighed for at kunne spire.
Imidlertid er det begrænset hvad der er skrevet om denne sygdom, som også begynder at give problemer i forbindelse med dyrkning af de mange forskellige pilesorter til fletning, samt produktionen af energipil.

Pileskurv har mange lighedspunkter med den meget almindelige æbleskurv (Venturia inaequalis) se denne: aebleskurv.htm  og mange bekmæmpelsesforanstaltninger kan sandsynligvis overføres direkte.

Biologi

Tidligt om foråret inficerer svampen blade og unge skud, hvilket får dem til at blive sorte.
Under europæiske forhold er det især bladene det går ud over, hvorimod det i Nordamerika, hvor svampen er et stort problem, især er grene der angribes.
Efterhånden som bladene angribes falder de af og grenene bliver bare. Forekommer denne afløvning flere år i træk, kan træerne til sidst afgå ved døden.

Næsten alle pilearter synes at være modtagelige. Salis alba var. calva angives dog at være modstandsdygtig.
Overvintringen angives fra udlandet at ske i form af "hvilende mycelium" i forårsinficerede skud, men en overvintring i form af ascosporer i angrebne, nedfaldne blade finder sikkert også sted.

Bekæmpelse

Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Mancozeb
Dithane DG
Bayer husoghave


Dithane DG er det eneste middel der er til rådighed for "hobbyavlere". Det skal udsprøjtes før angreb (præventivt)i det tidlige forår. 3-4 sprøjtninger med ca 14 dages interval angives at kunne bekæmpe svampen. I forbindelse med større træer, som der ofte er tale om, vil en sprøjtning normalt være ugennemførlig.

Erhvervsmæssigt :I erhvervet anvendes til æbleskurv udover Dithane, bl.a midlerne Scala, Delan og Baycor 25 WP.
Desuden anvedes i økologisk frugtavl svovl formuleret som såkaldt sprøjtesvovl.
Se evt. www.middeldatabasen.dk

Det alternative

Der nævnes en lang række alternative måde at bekæmpe skurv på, se: altplantesygdomme.htm  under skurv.

Venturia saliciperda

Meget kraftige angreb på pileskud. Billedet er taget fra en bebyggelse ved Herlev.
Foto: Bjørn Ginmann.


Modforholdsregler

Ved vinterbeskæringen afklippes de angrebne skud så kun sunde grene er tilbage. Desunden fjernes eventuelt angrebne, nedfaldne, blade om efteråret.
Heldigvis er klimaet (fugtigheden om foråret) særdeles afgørende for sygdomsudviklingen.


Til brug for diagnostisering: konidier er 1-2 cellede, 16-23 x 6-9 my. Aski er cylindriske, kortstilkede, 35-55 x 8-12 my, indeholder 8 sporer.Til forsiden